Historia

Fångstgropar
Jakt med fångstgropar förbjöds redan 1864 men i skrifter från 1700-talet talas om dålig förekomst av älg och att de flesta fångstgroparna redan var tagna ur bruk innan den formen av jakt förbjöds i lag. Således vet vi inte när groparna byggdes. Inte heller av vilka och inte var dessa människor bodde.

Fäbodar
Fäbodlivet blomstrade från slutet av 1800-talet och till början av 1900-talet för Mårdsundsbodarns fäbod.
Vallpigor och -drängar hade då att se till ett 30-tal kor, omkring 150 getter och behandla mjölken från dessa till smör och ost.
Till Mårdsundsbodarna kom man delvis från Hallen över Bydalen och över fjället. Fortfarande kan man se de djupa spåren som djuren trampade över fjället. Man hade samband med övriga fäbodar i området, dels Järvdalens fäbod och Hållbacksbodarna, dels Nygårdsbodarna och Höbodarna.
På fritiden kunde man fiska i Järvdalsbäcken och i Sällsjön. Byggnaderna som tillhörde fäboden kan man se längst ner på Mårdsundsvallen, i väl bevarat skick. Numera använda som fritidsbostad.

Stamhemmanet, Arvesund 2:18, vartill Mårdsundsbodarna tillhör, inköptes 1936 av en man vid namn Karl Jonsson, även kallad Kalle Jonsa. Idén att förvandla Mårdsundsbodarna till ett eldorado växte så småningom fram hos honom. I början av 1960-talet, d.v.s. för ca 45 år sedan, satte Kalle Jonsa planerna i verket genom att bygga vägen och kaffestugan med några gästrum. Dammen på Vallen anlades också vid denna tidpunkt. Det var Kalle Jonsas tanke att denna skulle fungera som fiskdamm enligt ”put and take”-metoden. Den kom i stället att nyttjas för bad under heta sommardagar. För vattenförsörjningen svarar Österbäckens friska fjällvatten som leds till dammen via en plastledning.

Byggnadsplan upprättades och försäljning av tomter påbörjades i mitten av 1960-talet. Trots att vägen knappt var farbar längre än till den stora parkeringsplatsen vid kaffestugan kom det ändå upp några fritidshus i området.Plogningen av Mårdsundsvägen var bristfällig och det var inte säkert att man kunde ta sig fram med bil utan fick fortsätta till fots med hustru och barn, proviant, gasol, fotogen och byggmaterial. El och telefon fanns inte annat än en telefonledning med två telefoner.
Först 1975 var det möjligt att erbjuda Elbolaget så många abonnenter att det var intressant för dem att elektrifiera området med allt vad det innebar av bekvämlighet. Något av stämningen med stearinljus och uppvärmning med brasa i öppna spisen försvann visserligen men det blev avgjort lättare att leva under fjället. Telefon blev var mans egendom i Mårdsundsbodarna i början av 1980-talet, i och med att vi fick en egen telestation.

En ytterligare etapp i exploateringen av området inleddes i mitten av 1970-talet av Norrbothnia AB, då inte mindre än ett 40-tal nyckelfärdiga fritidshus uppfördes utefter Fjällvägen och Mårdsundsvägens bortre vägsträckning och i slutet av 1980-talet inleddes exploateringen av den tredje etappen utefter Skogsvägen.


Stenhyddan uppe på fjället är den i särklass mest kända och populära turistattraktionen i Mårdsundsbodarnas närområde. Stenhyddan uppfördes vid midsommartid 1896, som raststuga för dåtidens turister, de s.k. luftgästerna. På grund av bristande underhåll förföll stugan snabbt och i mitten av 1920-talet låg den helt i ruiner. Ett energiskt och mödosamt restaureringsarbete inleddes 1976 av frivilliga Mårdsunds- och Sällsjöbor. Medel till materialinköp anslogs genom frivilliga donationer, Spökisfonden, Lions i Sällsjö och Naturvårdsverket. År 1979 skedde återinvigningen med stor pompa och ståt i närvaro av bl.a. Kalle Jonsa, som flögs upp till Stenhyddan med helikopter.
Stenhyddan besöks årligen av ett tusental fjällvandrare, som passar på att vila benen och få sig en välbehövlig fika efter den ”strapats” det trots allt kan vara att ta sig hit.Som ett kuriosum kan nämnas att vandringsleden mellan Mårdsundsbodarna och Bydalen, som passerar Stenhyddan, tillkom på så sätt att privatpersoner köpte en stolpe med ett kryssmärke för 15 kr mot att man fick sitt namn på en kopparplåt fastsatt på själva kryssmärket. Med denna upphöjelse följde dock en livsvarig underhållsskyldighet av stolpen. Även idag har hugade spekulanter möjlighet att ”köpa” sig ett eget kryss. Priset idag är 225 kr. Underhållet av leden upphör aldrig, därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med både skötsel och underhåll, lägg gärna dit en sten då du passerar under dina strövtåg på vårt vackra fjäll.
Initiativtagare till vandringsledens tillkomst var - som när det gällde så mycket annat - eldsjälen Sten Östlund.Kort tid därefter företogs en utmärkning av vandringsleden runt Sällsjöfjället efter samma princip med privatägda stolpar, denna gång på initiativ av Mårdsundsbodarnas mesta kändis, Åke Jönsson.

Bydalsvägen
Lagom till sportlovet 1990 invigdes en vinterväg vid foten av fjället som skall fungera som förbindelseväg mellan Mårdsundsvägen och Bydalsvägen. Avståndet till Bydalen avkortas därigenom med inte mindre än 20 kilometer. Vägen har tillsammans med Gräftåvägen sammanbundit Gräftåvallen, Bydalen/Höglekardalen och Mårdsundsbodarna till Jämtlands näst största vintersportområde efter Åre. Området marknadsförs under namnet BYDALSFJÄLLEN. Vägen har tillkommit på initiativ av fastighetsägareföreningen och drivs av vägförening Bydalvägen. Vägen har bekostats med privata medel och enligt planerna har vägen successivt förbättrats till normal norrländsk grusvägsstandard.

Hallens Turistförenings verksamhet omfattar hela Bydalsfjällens turistområde. Under sommartid arrangeras olika aktiviteter såsom tunnbrödsbakning, notdragning, bäversafaris, fäbodliv med husdjur som fjällkor och getter. Programanslag finns uppsatt på informationstavlan vid den stora parkeringsplatsen i anslutning till Vallen. I vårt område verkar flera föreningar och sammanslutningar av entusiastiska friluftsmänniskor från olika delar av Sverige. Alla i syfte att förbättra Mårdsundsbodarna som rekreationsort. De gångna 45 åren har inneburit en mycket positiv utveckling av Mårdsundsbodarna med bl.a. vandringsleder, skidspår, skoterleder, högre standard på vägar och endast dryga milen till Bydalsområdet för oss som vill åka utför. Vi alla Mårdsundsbor har det gemensamt att vi uppskattar den storslagna naturen, de milsvida utblickarna och den närhet till fjällnaturen som bara Mårdsundsbodarna kan erbjuda.